Undertecknande av avtalet "Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of Japan concerning the Transfer of Defense Equipment and Technology"

19 december 2022

Den 19 december i Stockholm undertecknade försvarsminister Pål Jonson och Japans ambassadör i Sverige NOKE Masaki avtalet "Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of Japan concerning the Transfer of Defense Equipment and Technology"

Avtalet fastställer ett juridiskt ramverk för Sveriges och Japans regeringar avseende överföring och hantering av försvarsmateriel och –teknologi mellan de två regeringarna för att kunna implementera gemensamma projekt, inklusive sådana som bidrar till internationell fred och stabilitet. Mer specifikt föreskriver avtalet procedurer för att bestämma och bekräfta varje enskild överföring så väl som grundläggande regler för användandet av överförd försvarsmateriel och –teknologi.

Undertecknandet av detta avtal kommer att innebära en ändamålsenlig kontroll över den försvarsmateriel och –teknologi som överförs mellan Sverige och Japan, speciellt avseende vidare överföring till en tredje part eller möjlig användning i annat syfte. Detta avtal förväntas bidra till ett närmare samarbete mellan Sverige och Japan avseende försvarsmateriel och –teknologi, samt vidmakthålla och utveckla Japans försvarsindustris produktions- och teknologiska bas, och därmed bidra till Japans säkerhet.