Japan och Sverige undertecknar socialförsäkringsavtal

11 april 2019

Den 11 april undertecknades ett socialförsäkringsavtal mellan Japan och Sverige vid Socialdepartementet.

Avtalet möjliggör för företag i Sverige och Japan att stationera ut arbetstagare till det andra landet i upp till 5 år, under vilken tid arbetstagaren i princip enbart omfattas av hemlandets pensionssystem. Med avtalet kan man säkra arbetstagarnas pensionsrättigheter genom att lägga samman socialförsäkringsperioder från båda länderna.

Avtalet förväntas underlätta för företag och anställda och därmed i ännu högre grad förenkla utbyte på person- och ekonomisk nivå mellan Japan och Sverige.

Vänligen notera: För att Japan ska ingå avtalet behövs det japanska parlamentets godkännande.

Ambassadör Hiroki och Socialförsäkringsminister Strandhäll undertecknar avtalet.

Efter undertecknandet.